AVG

Leren bij Linda, gevestigd aan Wijhezicht 66, 8131 DR Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

lerenbijlinda.nl

Leren bij Linda

Wijhezicht 66

8131 DR Wijhe

0638751763

Linda Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Leren bij Linda. Zij is te bereiken via lerenbijlinda@gmail.com

Leren bij Linda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Leren bij Linda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– school en leerjaar

– leerproblemen

Mijn dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lerebijlinda@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Leren bij Linda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het versturen van rekeningen

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen   voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:

Leren bij Linda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Leren bij Linda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

mailprogramma (Gmail) en tekstprogramma (Word)

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Leren bij Linda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia (rekeningen)               > 7 jaar > Belastingdienst

Adres (rekeningen)                     > 7 jaar > Belastingdienst

Gegevens Leerproblemen            > tot 1 jaar na laatste afspraak > mogelijkheid tot een nieuwe afspraak

Schoolgegevens                        > tot 1 jaar na laatste afspraak > mogelijkheid tot een nieuwe afspraak

Delen van persoonsgegevens met derden:

Leren bij Linda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Leren bij Linda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (behalve van rekeningen). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leren bij Linda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lerenbijlinda@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leren bij Linda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Leren bij Linda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via lerenbijlinda@gmail.com. Leren bij Linda heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Alle dossiers zitten in een afsluitbare kast

– De computer is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.